Een project is een vooraf met elkaar overeengekomen uniek resultaat met de daartoe benodigde werkzaamheden, dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd, gericht op het behalen van doelen.

Kenmerkend voor een project is dus dat het een werkwijze is voor vraagstukken die veel nieuwe elementen bevatten waarbij niet of nauwelijks op eerdere ervaringen kan worden teruggevallen. Om deze tot een goed einde te brengen, is de inbreng nodig van mensen die normaal in dergelijke werkprocessen participeren.

MIJN ERVARING

Ruim 10 jaar was ik als manager van een projectafdeling verantwoordelijk voor mijn projectteam(s) en daarmee voor alle grote multidisciplinaire projecten welke voor zeven stakeholders uitgevoerd werden. Het multidisciplinaire werken heb ik hier ontwikkeld en project implementatie in de lijnorganisatie verbeterd.

Voor alle projecten was ik de eindverantwoordelijke voor het budget, de planning en de kwaliteit.  Ook waren aspecten als: veiligheid, milieu, welzijn en gezondheid op een verantwoorde wijze verankerd in de doelstellingen (het projectplan).

Mijn taak als projectmanager was tevens het managen van de aanbestedingen. Zoals het formuleren van de gunningsleidraad, vraagspecificatie en de product- en proceseisen.

De gerealiseerde projecten hadden een gemiddelde financiële score van 97% ten aanzien van het budget.

Als hoofd van de afdeling projecten had ik tevens de taak om projecten te initiëren. Voordat een project geïnitieerd kon worden dienden de volgende zaken gedetailleerd in kaart te worden gebracht;

 • Uitvoerbaarheid
 • Besparingspotentieel
 • Kosten (budget)
 • Planning
 • Economische haalbaarheid

MIJN VISIE EN AMBITIE

’Tijd is geld’ is het credo vandaag de dag. Het gedetailleerd monitoren van het productieproces en het sustainable maken van deze processen teneinde de efficiency te vergroten is in de ‘Factory to Consumer’ sector nog nooit zo belangrijk geweest. Dit zal leiden tot het verlagen van de faalkosten, brengt rust in de organisatie en verhoogt de klant tevredenheid.

De bakermat voor dit alles is de juiste pre- en final engineering van modificatieve- en nieuwbouwprojecten.

Verbeteren van het projectmanagement, met als doel de processen te verbeteren en maximale compliancy na te streven is voor mij tot nu altijd de uitdaging geweest.

Als projectmanager stuurde ik aan op budget, planning en kwaliteit. Ook de softkills van de teamleden, te denken aan b.v. welzijn, betrokkenheid en collegialiteit zijn mede bepalend voor een positief projectresultaat.

Zo tracht ik voor elk project draagvlak, betrokkenheid en synergie te creëren.

 

WAT U VRAAGT VEREIST MAATWERK!

Algemeen gezien kan ik u hierin ontzorgen:

 • Ik analyseer de opdracht op taak-/ doelstelling, kansen en risico’s.
 • Ik baken het project af.
 • Ik stel een projectplan op.
 • Ik maak een werkbegroting.
 • Ik maak een planning met daarin opgenomen de resources en inkoop.
 • Ik organiseer project meetings (kick-off, periodieke meetings, evaluatie).
 • Ik zorg voor adequate informatie vanuit de verschillende disciplines, zowel binnen de organisatie als wel extern.
 • Ik volg de planning, budget en kwaliteit en communiceer bij negatieve alsmede positieve afwijkingen richting directie.
 • Ik adviseer en rapporteer aan u als eindverantwoordelijke over de stand van zaken, resultaten en de kansen en risico’s van het project.
 • Ik zorg voor een goede projectadministratie en documentatie.
 • Ik rond projecten af en evalueer.
 • Etcetera…….

 

NAAR REFERENTIES >

NEEM CONTACT OP  |  0616644463  |  info@tetrasol.nl