De bedrijfsbureaus van Nederland maken jaarlijks meer dan honderdduizend calculaties. Een kostbare, tijdrovende maar belangrijke bezigheid.

Middels Statistische analyse kan dit efficiënter en goedkoper.

Statistische analyse wordt gebruikt als middel om onderzoeksvragen te beantwoorden, of hypothesen die uit een onderzoeksvraag voortkomen te toetsen. Door middel van analyse van gegevens worden de gegevens samengevat, zodat er een overzichtelijker beeld van het geheel ontstaat en de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

VOOR WIE KENTALLENMANAGEMENT?

 • E&W Installateurs
 • Bouwkundige aannemers
 • Opdrachtgevers/Budgethouders
 • Organisaties die kentallenmanagement willen ontwikkelen/implementeren

WAT KAN IK U BIEDEN

 • Het toetsen van voorcalculaties
 • Advisering in installatieconcepten en budgetteringen
 • Implementatie van kentallenmanagement

???? KENTALLENMANAGEMENT ????

Als bezetenen storten de mensen van het bedrijfsbureau zich telkens weer op de vraagstelling ‘wat gaat het kosten?’

 

Het wordt helemaal complex als de uitvraag louter een ‘Artist Impression’ betreft en vergezeld gaat met een vraagspecificatie en proceseisen waarop het project in de EBM-fases gemanaged moet worden. In deze situatie zal er eerst een ontwerp gemaakt moeten worden dat vervolgens conform de vraagspecificatie ge-engineerd zal worden. Pas na deze engineering is het bepalen van een kostprijs mogelijk. Het is dan ook evident dat dit veel tijd en geld kost. Tijd die er eigenlijk niet is en met de torenhoge kosten worden wij altijd na afloop geconfronteerd.

Ik ben van mening dat we alles al een keer hebben uitgerekend. Ik durf het nog scherper te stellen; we hebben alles al meerdere keren uitgerekend!

Natuurlijk krijgen we vandaag een procentje meer korting op die koelmachine en/of is de koperprijs op de beurs aan het stijgen maar uiteindelijk draait het om het zo nauwkeurig mogelijk, weliswaar bij benadering, inschatten van de kostprijs.

KENTALALGORITME 

Door vele enkel- en of meervoudige regressieanalyses uitgevoerd te hebben op bijvoorbeeld de vraagspecificatie, bebouwd vloeroppervlakte en de kostprijs is gebleken dat er onderliggende verbanden bestaan. Ook wel correlatie of statistische samenhang genaamd. Welke te drukken is in een algoritme.

De nauwkeurigheid van de uitkomst van deze algoritme is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de metadata analyse en de juiste interpretatie/vertaling van de vraag van de klant.

Middels lineaire of logaritmische regressieanalyse blijkt dat er een betrouwbare en dus een nauwkeurige correlatie bestaat tussen twee of meerdere eenheden en daarmee is nagenoeg elk installatie onderdeel prijstechnisch in een formule te vangen. Een algoritme!

 

 

REKENKUNDIG SYSTEEM/TOOL                     

Om middels kentallen te komen tot een aanvaardbaar nauwkeurige kostprijs is het proces van klantvraag tot de totstandkoming van de kostprijs in een zestal stappen op te delen.

 • Klant vraag extraheren
 • Vertalen naar technische oplossing
 • Enginering van de technische oplossing
 • Volume c.q. hoeveelheden bepalen
 • Statistische deelprijzen bepalen
 • Sommatie van de deelprijzen

Stap 1;

Het extraheren van de klantvraag is wellicht de moeilijkste stap.

Het programma van eisen en het  verwachtingspatroon van de klant moet zo nauwkeurig mogelijk op papier worden gezet.

Het ontbrekende moet in overleg met de klant aangevuld worden.

Stap 2;

Het vertalen van de klantvraag is relatief eenvoudig

maar kost veel tijd. In deze fase wordt de vertaalslag gemaakt naar de techniek met oog voor realiseerbaarheid en normeringen.

Stap 3;

In deze fase worden de technische oplossingen uit- en doorgerekend naar effecten op andere technische alsmede klant specifieke en wet- en regelgeving aspecten.

Stap 4;

Aan de hand van de engineeringsresultaten worden voor elk installatie onderdeel de volumes, hoeveelheden etc. bepaald.

Stap 5;

Voor alle onderdelen waarvan de volumes, hoeveelheden en etc. zijn bepaald vindt er een correlatie vergelijking plaats met gegevens vanuit de NL-SfB database. Aan de hand van specifieke algoritmen ontstaat er zodoende een deelprijs per onderdeel.

Stap 6;

Door de uitkomst van alle deelprijzen per onderdeel te sommeren ontstaat er De Kostprijs.

Middels de correlatiecoëfficiënt per algoritme is tevens de nauwkeurigheid (van stap 2 tot en met stap 6) van de kostprijs bepaald.

 

RESUME

Door op een doordachte wijze de vele verschillende algoritmen aan elkaar te koppelen heb ik een krachtig rekenkundig systeem/tool ontwikkeld waarmee ik aan de hand van de vraagspecificatie, op snelle en aanvaardbaar nauwkeurige wijze, de kostprijs statistisch gezien kan bepalen (zowel interpoleren en verantwoord extrapoleren).  Het betreft hier de stappen 2 tot en met 6 van het rekenkundig systeem.

 

NEEM CONTACT OP  |  0616644463  |  info@tetrasol.nl